กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ททท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 (13:30 - 16:30)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกินรี ชั้น 10 ททท.
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 61.87 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 7 ต้น

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ททท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕