กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2565
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 (10:30 - 12:00)
จัดโดย : Selic Corp Public Company Limited
สถานที่ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 66.95 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 7 ต้น

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565