กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมการวิเคราะห์โครงการลงทุน ด้านการเงินและการตลาด สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 17.96 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

อบรมการวิเคราะห์โครงการลงทุน ด้านการเงินและการตลาด สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์