กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : สัมมนา “Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action”
วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 (10:00 - 11:30)
จัดโดย : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุมตึก A (ตึกใหม่) ชั้น 1
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.16 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ ประชุมตึก A (ตึกใหม่) ชั้น 1 เวลา 10.00 –11.30
โดยคณะทำงานความยั่งยืนของบริษัท