กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการ IRPC CUBIC ACADEMY SEASON 8
วันที่ : 21 กันยายน 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : ONLINE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 10.63 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

หลักสูตร Mental Health : สร้างภาวะจิตใจที่เป็นสุข สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถปรับตัวกับทุกสถานการณ์รวมทั้งอยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้