กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Residency Program for Perioperative Nurses
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 (09:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : 8D4
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 22.36 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

BDMS Residency Program for Perioperative Nurses