กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมสอนใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
วันที่ : 22 กันยายน 2565 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 272.73 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 30 ต้น

อบรมสอนใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ HIS ใหม่ของโรงพยาบาล (อบรมระดับ USER)
วันที่ : 14-15 กันยายน 2565 (จำนวน 2 วัน)
เวลา : 08.00-17.00 น.
ผู้เข้าร่วม : พนักงาน