กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ : 21 กันยายน 2565 (13:30 - 14:30)
จัดโดย : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Zoom Meeting
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7.98 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
ประจำเดือนกันยายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- สรุปรายงานกิจกรรมการเป้องกันอันตราย อุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน ประจำเดือน
- ติดตามความคืบหน้าตามแผนงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ ผู้ัจัดการแผนกอาาคารและสถานที่ ผู้จัดการแผนกซักรีดและตัดเย็บ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ ผู้จัดการแผนกงานบ้าน ผู้จัดการแผนกโภชนาการ ผู้แทนลูกจ้าง 5 คนเป็นกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ