กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น (พนักงานใหม่)
วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 (08:30 - 16:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 46.47 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ 2565

วันที่ 30 กันยายน การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี รูปแบบการซ้อม Table Top เวลา 13.30 - 15.30 น.

วันที่ 5 ตุลาคม สำหรับหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น (พนักงานใหม่) เวลา 8.30 - 16.00 น.

วันที่ 6 ตุลาคม ซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคกลางวัน (Day Drill) 14.30 - 16.00 น.

วันที่ 7 ตุลาคม ซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคกลางคืน (Night Drill) 16.30 - 18.00 น.