กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Critical Care Nurse Training รุ่นที่14
วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 (08:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : 8D4
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2,929.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 325 ต้น

BDMS Critical Care Nurse Training รุ่นที่14