กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ”
วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุมสงขลา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 54.74 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้แต่ละอาคารมีแผนปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ นั้น ได้กำหนดให้มีทีมผจญเพลิงเพื่อเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมถึงทีมที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปฐมพยาบาลตามแผนการอพยพหนีไฟของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาล