กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุม ผ่านMS
วันที่ : 21 กันยายน 2565 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7.71 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ใช้การประชุมผ่าน MS แทนการใช้ห้องประชุมใหญ่