กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานคณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 (10:00 - 11:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 18.24 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ประชุมคณะทำงานคณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในหัวข้อ
- โครงการ Care the Bear
- กิจกรรมคัดแยกขยะ