กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Communication
วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3,070.45 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 341 ต้น

Communication
4-5 October 2022