กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการจัดงานมหกรรม
วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 62.12 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 7 ต้น

ประชุมการจัดงานมหกรรม
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120