กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การจองห้องประชุมผ่าน Google Form (เดือนกันยายน 2565
วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
สถานที่ : บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.74 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ลดกระดาษจากการแจ้งการจองห้องประชุมผ่าน Google Form (เดือนกันยาน 2565) แทนการใช้กระดาษ