กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสัมภาษณ์ขั้นตอนการทำงานฝ่ายการตลาด
วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Zoom meeting
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7.55 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ผู้ตรวจสอบภายในของธรรมนิตินัดสัมภาษณ์ขั้นตอนการทำงานฝ่ายการตลาด (ออฟไลน์และออนไลน์)