กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Growth Mindset for Success 2
วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 (13:30 - 16:30)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 835.85 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 93 ต้น

Growth Mindset for Success 2
27 October 2022