กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Talent Development Plan (Strategic Planning)
วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 (09:30 - 17:30)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 33.46 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

Talent Development Plan
- Strategic Planning