กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Zoom – No More Office & Home Syndrome
วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 (09:00 - 12:30)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 63.62 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 7 ต้น

Zoom – No More Office & Home Syndrome