กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส (Day 1)
วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 (14:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : TISCO Tower
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2,010.13 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 223 ต้น

กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินสำหรับกลุ่มวัยทำงาน พร้อมเปิดโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยได้นำหลัก 6 Cares มาใช้ในการจัดกิจกรรมแบบ ลด โลก ร้อน