กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส (Day 5)
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : TISCO Tower
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 102.77 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 11 ต้น

กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินสำหรับกลุ่มวัยทำงาน พร้อมเปิดโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยได้นำหลัก 6 Cares มาใช้ในการจัดกิจกรรมแบบ ลด โลก ร้อน