กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Training_บทบาทเจ้าของโครงการ กับการบริหารงานก่อสร้างอาคาร
วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 (14:30 - 16:30)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 34.13 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

Training_บทบาทเจ้าของโครงการ กับการบริหารงานก่อสร้างอาคาร