กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Supervisor superpower
วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 (08:00 - 12:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านการอบรม online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,948.62 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 217 ต้น

อบรม online ของพนักงานกลุ่มผู้ตรวจการ หัวข้อ Emotion Management (Crisis & Stress Management)