กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : สัมมนา ค่าลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565
วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : จัดออนไลน์ผ่าน MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 31.69 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TISCO Payroll และ Employee Banking เท่านั้น

หัวข้อการสัมมนา ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565
- วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2565 เวลา 14:00-15:00 น.

รูปแบบการสัมมนา
- ผ่านทาง Microsoft Teams