กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Orientation New Comer CSR
วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 (15:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 37.54 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

Orientation New Comer CSR