กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การจองห้องประชุมผ่าน Google Form (เดือนตุลาคม 2565)
วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
สถานที่ : บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.76 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ลดกระดาษจากการจองห้องประชุมผ่าน Google Form (เดือนตุลาคม 2565) แทนการใช้กระดาษ