กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ชีวิตดี๊ดี แฮปปี้ 55+ ซีซั่น 7 เกษียณสุขใจ สไตล์ New Normal EP1
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MSTEAM LIVE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3,894.09 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 433 ต้น

ชีวิตดี๊ดี แฮปปี้ 55+ ซีซั่น 7 เกษียณสุขใจ สไตล์ New Normal EP1
เกษียณสุขใจกับแหล่งเงินได้หลังเกษียณ
นพวรรณ เพียรวุฒิกุล
AFPTTM รองผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ. ทิสโก้
ต่อยอดเงินลงทุนผ่านกองทุนรวม
โรจนานันท์ เกตุแก้ว
CFP® ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บลจ. ทิสโก้
เลือกความคุ้มครองให้คุ้มค่า
โสฬส ศิวะไพบูลย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัย ธนาคารทิสโก้