กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Communication as Leader
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,093.30 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 121 ต้น

Communication as Leader
อ แสงอุษา โลจนานนท