กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 13:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ทิสโก้ทาวเวอร์(ออนไลน์)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 280.17 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 31 ต้น

หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
วันที่ 3-4 พ.ย. 2565 (อบรม 10 ชั่วโมง)