กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ FMS ประจำเดือนตุลาคม 65
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 25.07 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

ประชุมคณะกรรมการ FMS ประจำเดือนตุลาคม 65 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เวลา 15.00 - 17.00 น. โดยผ่านทาง MS team หรือห้องประชุม Conference 1