กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : MC GGC Meeting ครั้งที่ 44/2565
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 (13:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 103.27 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 11 ต้น

MC GGC Meeting ครั้งที่ 44/2565