กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน โครงการ
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.25 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

รายงานผลการทำงาน