กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Sales Meeting
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 34.74 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

ประชุมฝ่ายขาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565