กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมฝ่ายประจำสัปดาห์
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 (10:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.42 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุมฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120