กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Zoom : Sales Service and Product Knowledge Standards
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 74.60 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

Zoom : Sales Service and Product Knowledge Standards