กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างใหม่ รุ่น5
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 16:30)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้อง 12K
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 267.82 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 30 ต้น

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. จำนวนรุ่นละ 60 คน @12K
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงานของสถานประกอบการ
และพนักงานทุกคน
วิทยากร อาจารย์ภูรี พรพนารัตน์
จาก SHE Excellence Co., Ltd.