กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประยุกต์ใช้ลีนในงานสำนักงาน (Lean Office) รุ่นที่ 3
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 16:30)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ออนไลน์ ทาง MsTeams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 149.86 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 17 ต้น

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ลีนในงานสำนักงาน (Lean Office)” รุ่นที่ 3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเครื่องมือที่ได้รับกลับไปร่วมกันประชุมหารือ เพื่อทำให้ทีม
สามารถออกแบบกระบวนการ ระบบ หรือโครงสร้างใหม่ และจะได้ดำเนินการให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
2. เพื่อช่วยให้ทุกคนในหน่วยงาน รวมถึงหัวหน้างานได้มีส่วนร่วมช่วยกันในการแก้ปัญหา เช่น
สิ้นเปลืองเวลา หรือกระบวนการที่ซ้ำซ้อน งานที่ไม่จำเป็น และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้หน่วยงานเกิดความลื่นไหลของกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรในการแข่งขัน
หัวข้ออบรม
- ความหมายและประวัติของลีน
- องค์กรแบบลีนเป็นอย่างไร
- หลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อหาคุณค่าและของเสีย (Waste)
- การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยการใช้แนวคิดของลีน
- การกำหนดเป้าหมายและการติดตามผล
- การออกแบบและควบคุมกระบวนโดยใช้เครื่องมือแบบลีน
- การสอนงานและการมอบหมายงาน
- กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือในลีน
วิทยากร ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ.
จาก BSI Group (Thailand) Ltd