กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 (13:30 - 16:30)
จัดโดย : Selic Corp Public Company Limited
สถานที่ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3,050.31 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 339 ต้น

เพื่อรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน และลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์

ประโยชน์ที่ได้รับคือ
• องค์กรสามารถออกแบบแผนการลดการใช้งบประมาณ เช่น ลดค่ากระดาษ
• เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการดูแลและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
• ผลที่ได้จากการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกนี้ สามารถนำไปต่อยอดในรายงานความยั่งยืนขององค์กรได้