กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 (15:30 - 17:30)
จัดโดย : บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ออนไลน์ (Via Zoom)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 19.57 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 4/2565 เวลา 15.30 น.