กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : ฺBoard Room
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 75.78 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565