กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : The 7 Habits of Highly Effective People รุ่นที่ 8
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 (09:00 - 17:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น B1 อาคาร UBC II
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 8.96 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ KTC มีอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงทั้งในด้านส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างยั่งยืน