กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร “การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีเชิงปฏิบัติการ” โรงงานหาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุมชลาทัศน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3.24 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่ระงับสารเคมีรั่วไหลตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามกฏหมายการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต่าง ๆ และระบบคุณภาพของบริษัทฯ