กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 (14:30 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ออนไลน์ (Via Zoom)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.71 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2565
เวลา 14.30 น.