กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมการจัดงาน Event
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 (10:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.72 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ประชุมการจัดงาน Event
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120