กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 (09:00 - 10:00)
จัดโดย : บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Office (Via Zoom)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2.59 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุมผู้บริหาร (Management Meeting)
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.