กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : FTE Management
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2,379.22 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 264 ต้น

FTE Management
คุณธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์