กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : MC Monthly Performance Meeting
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 (09:30 - 13:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : SWP
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 33.43 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

MC Monthly Performance Meeting