กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การออกหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 (13:00 - 14:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.85 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

เรื่อง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท