กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Marketing Strategy
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 (13:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,855.54 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 206 ต้น

Marketing Strategy